divendres, 8 de març del 2013

Curiositats sobre l'elecció del papa. Un papa casat?

Qui pot escollir el papa (com i quan). 

El papa és elegit per votació.  Poden votar tots els cardenals, que al moment de declarar-se que no hi ha papa ("sede vacante") tinguin menys de 80 anys. Hi ha 117 cardenals que poden votar, un dels quals (Kasper) ja ha complert 80 anys. Per començar les votacions cal que hagin passat com a mínim 15 dies oficials en "sede vacante" o que, un cop reunits tots els cardenals electors (excepte els que ells mateixos s'hagin excusat) decideixin començar les votacions abans. Només que un sol cardenal elector vulgui forçar que les votacions comencin a partir dels 15 dies, i no abans, pot tranquil·lament i legalment fer-ho, senzillament no anant a Roma fins el dia 15 de Març. Hi està en el seu dret i fins i tot pot fer-ho, fins i tot pel bé de l'Església. Això no ha passat, i tots els cardenals electors ja s'han possat d'acord (majoria simple es suficient) per començar el dimarts 12. Mentre les votacions per escollir el papa no comencen, els cardenals (tots els que vulguin, i no només els electors) es reuneixen per discutir la situació actual de l'Església. Aquests dies abans del conclave són molt importants per construir les sinergies i els grups per escollir el papa. Per escollir el papa, els cardenals electors es tanquen en clau "conclave". El papa ha de ser escollit per dos terços del vots.

Qui pot ser escollit papa

La norma bàsica per determinar qui pot ser escollit papa es el canon 332 §1 del Codi de dret Canònic del 1983. El que diu és que aquell que ja sigui bisbe, al acceptar una elecció legítima, esdevé immediatament papa. No fa falta cap cerimònia. Si la pesona escollida no és bisbe se l'hauria d'ordenar bisbe immediatament. Això sembla indicar que pot ser papa qualsevol (a) home disposat a ser (b) batejat, (c) ordenat diaca, prebere i bisbe, (c)  amb ús de raó per acceptar l'elecció i si cal l'ordenació.

Això vol dir el següent:

1- Contràriament al que alguns mitjans de comunicació han dit (fins i tot vilaweb), no car ser cardenal per ser papa.
2 - No cal que l'escollit sigui bisbe, o ni tant sols capellà quan és elegit.
3 - Encara que no queda clar per la norma, la majoria d'experts en dret canònic interpreten que cal que l'elegit estigui previament batejat. Les raons d'aquesta interpretació són clares.

Un papa casat?

L'únic requisit per ser papa sembla ser doncs ser ordenat bisbe. Podem tenir un papa que estigui casat. La resposta del Referendary Apostolic (expert de dret canònic nomenat pel papa) Edward Peters, és que sí que és posible. En el passat, i de manera canònica, han estat ordenats bisbes homes casats, així que estar casat no és un impediment. Ara bé, per tradició i per l'article  §277 del codi de dret canònic, els bisbes casats han de deixar de tenir relacions conjugals, però els vots matrimonials es mantenen.

Bé, espero que us hagi servit.

------
Canon 332 § 1 
El Romano Pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado Obispo inmediatamente. 
Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charactere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada